வியாழன், 7 அக்டோபர், 2010

ரோஜா

அவள் ஊரில் இல்லை என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியது
அவள் வீட்டு செடியில் வாடிய ரோஜா!..